Zemědělství 4.0 aneb PrECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Do každého oboru lidské činnosti dnes intenzivně vstupují informační technologie. Ani zemědělství není výjimkou. Mnohdy je tato skutečnost nazývána Zemědělstvím 4.0 nebo 4. zemědělskou revolucí. Vztah všech činností by se dal shrnout tak, že informační technologie jsou srdcem, agronomie hlavou a mechanizace rukama variabilních aplikací a precizního zemědělství. Všichni naši klienti jsou vynikající odborníci v oblasti agronomie a mechanizace a my jim pomáháme v oblasti efektivního využívání informačních technologií. Díky tomu zvládají variabilní aplikace a precizní zemědělství na první pokus s vysokou úspěšností a mimořádnou návratností vložených investic. Podíváme-li se naopak na výsledky z obecné praxe, tak většina pokusů o variabilní aplikace končí nezdarem právě z důvodu nezvládnutí integrace informačních technologií do každodenní zemědělské operativy. Tím dochází mnohdy i k negativnímu vlivu na finální výnos. Detailní rozbor největších úskalí i způsoby řešení, naleznete níže na této stránce.

Nejběžnější přístupy k variabilním aplikacím

Variabilní aplikace v rostlinné výrobě lze uplatňovat při aplikaci hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiv, ale také například v méně obvyklých oblastech, jako je variabilní podrývání. Zásadní rozdíl oproti homogenním aplikacím je v tom, že se hnojiva, přípravky na ochranu rostlin nebo osiva aplikují v různých místech v různých dávkách, což přispívá k efektivitě využívání zdrojů, úspoře a v neposlední řadě ke snížení dopadu na životní prostředí. V současné době je nejrozšířenější oblastí využití variabilní aplikace hnojiv, kde se nejčastěji využívají dva přístupy - hnojení na základě on-line měření a hnojení na základě map relativního výnosového potenciálu.

Hnojení na základě on-line měření

Jedním z běžných přístupů k variabilnímu dávkování je aplikace hnojiva na základě on-line měření či vytvoření aplikační mapy na základě aktuálního satelitního snímku. Pomocí senzorů na ramenech traktoru či ze satelitního snímku je zjišťována aktuální hladina dusíku v rostlinách a tato měření jsou převáděna do řízení dávkovacího zařízení. Toto měření ovšem zohledňuje pouze aktuální stav rostlin.

Hlavní nevýhody použití tohoto systému jsou:
- Zóny s vysokým výnosovým potenciálem jsou hnojeny nedostatečně - ztráta výnosu
- Zóny s nízkým výnosovým potenciálem jsou naopak přehnojovány - plýtvání hnojivem, ekologická zátěž

V obou případech dochází ke snížení ziskovosti.

Hnojení na základě MAP RELATIVNÍHO VÝNOSOVÉHO POTENCIÁLU

Druhým běžným přístupem k variabilnímu hnojení je aplikace hnojiva na základě map relativního výnosového potenciálu. Tato metoda vychází pouze z historických dat a nezohledňuje aktuální stav a výživu porostu, nereaguje na změny způsobené aktuálními klimaticko-půdními poměry. Opět může docházet ke zbytečnému plýtvání hnojivem, nebo naopak ztrátě výnosu z důvodu nedostatečného hnojení, a tím ke snížení ziskovosti.

V čem je náš přístup odlišný?
Děláme správné věci správně!

Systém Varistar je jedinečný, protože kombinuje aktuální i historický pohled. Správně vytvořená mapa relativního výnosového potenciálu je základním stavebním kamenem variabilních aplikací. Popisuje mimořádně dlouhý časový úsek hospodaření na základě obrovského množství dat a díky tomu eliminuje velké množství chyb a nepřesností. Čím delší je časový úsek, po který byla data sbírána, tím větší mají mapy vypovídací hodnotu. My pracujeme s daty dlouhodobě a pro každý pozemek máme více než 10 letou řadu dat. Díky historickým datům jsou eliminovány ročníkové vlivy a jsme schopni vytvořit velmi spolehlivý model každého honu. Naproti tomu aktuální stav nám dává informaci o tom, co se děje „tady a teď“ a postihuje ročníkovou variabilitu. V rámci aplikačního cyklu sloučíme mapy relativního výnosového potenciálu s aktuálními informacemi o stavu porostu a vytvoříme optimální aplikační model, který podporuje maximalizaci zisku cílenou podporou perspektivních porostů a zajímavých produkčních zón na základě individuálních požadavků agronoma. Aplikační mapy následně vzdáleně přeneseme přímo do aplikační techniky, abychom eliminovali možné chyby, při zachování minimální operativní zátěže pro všechny zaměstnance farmy.

Největší úskalí a rizika variabilní aplikace

Není to jednoduché, ale my vše zařídíme za Vás

Naše společnost vyvinula v oblasti variabilní aplikace systém, který kombinuje výhody měření aktuálního stavu porostu dohromady s mapami relativního výnosového potenciálu, které jsou neustále zlepšovány jak díky vstupům např. z výnosoměru mlátiček, tak zejména díky velkému množství dostupných satelitních snímků. Základním zdrojem pro náš systém jsou snímky z většího množství satelitů. Využíváme informace ze satelitů Sentinel 2, Landsat 8 a SPOT-6. Díky využití více zdrojů jsme schopni
získat aktuální snímky ve vysokém rozlišení téměř na denní bázi. Pro eliminaci oblačnosti využíváme unikátní technologii skládání snímků. V rámci našeho systému jsme schopni ale využít i další zdroje informací, jako je například senzorová
technika, výnosoměry sklízecích mlátiček, půdní rozbory. Satelitní snímky však nevyužíváme během sezóny jen pro přípravu aplikačních map, ale např. pro ověření správnosti aplikace a pro vyhledávání potenciálně rizikových míst - tzv. Smart Scouting. Agronom získává pravidelně na několikadenní bázi zpracovanou interaktivní analýzu s identifikovanými rizikovými produkčními zónami, která je společně s dalšími informacemi přístupná on-line na našem portále. Další informace (výnosoměry, půdní rozbory apod.) používáme k ověření zvolené strategie a kvantifikaci přínosů a ke kontinuálnímu vylepšování podkladových dat (zejména map RVP).

K tomuto technicky unikátnímu řešení jsme přidali naší službu, která eliminuje všechna úskalí nasazení a provozování systému variabilní aplikace. Přínosy plynoucí z používání systému variabilní aplikace zcela jistě převyšují prvotní úskalí, ačkoliv právě ona mohou vést k odložení pořízení nebo zavedení tohoto perspektivního a efektivního řešení.

Operativní zátěž a know-how - eliminace chyb lidského faktoru
V rámci služby Varistar zpracováváme mapy relativního výnosového potenciálu pro každý z Vašich honů. Kvalitně zpracovaná mapa relativního výnosového potenciálu je zásadní nejen pro správnou aplikaci, ale rovněž pro bezproblémovou a rychlou validaci (ověření správnosti dat ve vytvořené mapě). Pokud je mapa relativního výnosového potenciálu zpracována nekvalitně, je její validace zdlouhavá, provádí se opakovaně, což samozřejmě klade zvýšené časové nároky na personál farmy. V rámci naší služby Varistar již při sbírání podkladů pro mapy relativního výnosového potenciálu vybíráme jen ty nejkvalitnější, během přípravy upozorňujeme na možná problémová místa a snažíme se o prevalidaci map. Díky tomu pak samotná validace probíhá rychle a efektivně, většinou se řeší pouze nejasnosti, aby časová zátěž zaměstnanců farmy byla co nejnižší.
Velká část aplikační techniky vyžaduje tvorbu takzvaných aplikačních map pro variabilní aplikace. V této oblasti je mnoho úskalí co se týče formátů těchto map a jejich struktury, tak co se týče vzájemné komunikace mezi jednotlivými zařízeními (např. mezi traktorem a rozmetadlem). Stejně tak kvalitní příprava aplikačních map vyžaduje znalosti z oboru informačních technologií, geografických informačních systémů (GIS) a agronomie. Všechna tato úskalí řeší systém Varistar a vy nemusíte pronikat do hloubky těchto technologií.
Před každou aplikací je třeba systém nastavit dle konkrétních požadavků. Díky naší službě nemusíte pročítat návody a systém sami nastavovat. Noční můrou bývá i tvorba aplikačních map a jejich přenos do terminálu aplikačního zařízení. Se systémem Varistar nám poskytnete agrotechnické podklady, které my zpracujeme a zadáme vzdáleným přístupem do terminálu. Následná aplikace je již plně automatizovaná. A jaké informace od Vás budeme potřebovat? Stejné, jako nyní dáváte svému personálu, tedy na kterém poli budete provádět aplikaci, informaci o přípravku či hnojivu a jeho dávce a jaký požadujete typ aplikace či hnojení.
Pořízení systému variabilní aplikace s sebou nese nutnost důkladného a náročného proškolení personálu jak pracovat s terminálem a s počítačovým systémem. S naší službou je vše automatizované a nutnost obsluhy je minimální. Personál, který bude obsluhovat zemědělské stroje, proškolíme my. Jedná se o základní obsluhu terminálu a montáž. Případné problémy jsme schopni vyřešit na dálku, není nutné se s traktorem vracet zpět nebo jezdit přímo na pole za ním.
V průběhu aplikace se v terminálu systému variabilní aplikace ukládají data o provedené aplikaci. S naší službou Vám umožníme tyto informace dále použít. Získaná data používáme pro kontinuální vývoj a zlepšování výnosových map či jako podklad pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

Rizika spojená s neodborným užíváním systému variabilní aplikace
Variabilní aplikace hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiv se systémem variabilní aplikace probíhá na základě nastavených požadavků agronoma. Kvalitně zpracovaná mapa relativního výnosového potenciálu je tedy velmi důležitá. Kvalita zpracování těchto map, které lze na trhu koupit, je diskutabilní. My při přípravě výnosových map validujeme již vstupní data, ze kterých poté získáme kvalitní podklady a následně i kvalitní mapy relativního výnosového potenciálu. Navíc jsou naše mapy tvořeny a vylepšovány na základě řady snímků ze satelitů Sentinel 2, Landsat 8 a SPOT-6, díky kterým máme snímky téměř na denní bázi. Pro eliminaci oblačnosti využíváme unikátní technologii skládání snímků. Můžeme tak připravit i meziroční analýzy, např. jaké bylo zásobení rostlin dusíkem před hnojením loni a letos. Satelitní snímky však nevyužíváme během sezóny jen pro přípravu aplikačních map, ale také pro ověžení správnosti aplikace a pro vyhledávání potenciálně rizikových míst - tzv. Smart Scouting. Agronom získává pravidelně na několikadenní bázi zpracovanou interaktivní analýzu s identifikovanými rizikovými produkčními zónami.
Pro každý aplikační cyklus je nutné terminál systému správně nastavit. V případě chybné či neodborně připravené aplikační mapy nebo pokud se zadají do terminálu nesprávné hodnoty, systém nemůže aplikovat správně a aplikace nepřináší očekávané výsledky. S námi Vám složité nastavování terminálu odpadá, všechny informace na základě Vašich požadavků zadáme do systému my.
Obsluha traktoru může svým neodborným zásahem do terminálu pozměnit parametry aplikace, a ta se pak neprovede správně. Pokud by přece jen nastal nějaký problém, máme možnost vzdáleného přístupu do terminálu, kdy jsme schopni vyhledat řešení situace přímo na poli.


© Agrinova Services, s. r. o.