Main Menu

Pre našich zákazníkov sme vyvinuli portál Varistar, na ktorom sú uložené všetky údaje týkajúce sa farmy. Používatelia tak majú stály prístup k mapovému zobrazeniu vykonaných variabilných aplikácií vrátane podrobných informácií, k mapám aplikácií, k mapám relatívneho výnosového potenciálu, k mapám pôdnych analýz a pôdnej vodivosti* alebo k mapám založených na údajoch z mláťačiek*. Novou funkciou je náš Satelitný portál, ktorý umožňuje prezerať aktuálne a historické satelitné údaje z dvoch satelitných konštelácií (Sentinel 2 a Landsat 8), vytvárať zložené snímky a vykonávať analýzy, ako napríklad Smart Scouting, na základe niekoľkoročnej histórie.

Portál

Používateľské rozhranie portálu je veľmi intuitívne. Portál slúži ako vynikajúci zdroj informácií a spätnej väzby pre agronóma. Na základe vývoja nameraného stavu porastu môže agronóm zvoliť stratégiu aplikácie alebo identifikovať problémové zóny pre miestny prieskum poľa. Na základe aplikácií a ich výsledkov je možné ľahko vyhodnotiť prínos jednotlivých pestovateľských zásahov a upraviť ich charakter pre budúce aplikácie. Všetky údaje sú trvalo uložené na portáli, takže sa môžete ľahko vrátiť k akýmkoľvek historickým informáciám.

Poľnohospodárske údaje sú zaťažené vysokou chybovosťou. Všetky informácie musia byť očistené od takýchto chýb; nie je možné použiť jeden algoritmus, ktorý by vždy postupoval rovnako. Na správne vyhodnotenie je potrebná dodatočná kontrola výstupov s odborníkom. Na trhu existuje množstvo portálov a automatizovaných systémov, ktoré využívajú automatizované spracovanie, ale validita týchto údajov a ich prínos bývajú veľmi nízke. Náš prístup spočíva v tom, že partnerom pre vás nie je počítač, ale človek, ktorý sa stará o vaše údaje a konzultuje s vami celú problematiku variabilných aplikácií.

 

Satelitný portál


Súčasťou nášho portálu je portál aktuálnych satelitných údajov. Satelitný portál ponúka množstvo spôsobov zobrazovania a analýzy informácií o hone. Satelitný portál má dve základné funkcie - jednou je vytváranie zložených snímok, t. j. kombinácia viacerých satelitných snímok za určité obdobie, ktoré spolu vytvárajú snímku bez mrakov, a druhou je prezeranie satelitných snímok od určitého dátumu. Náš satelitný portál integruje kompletnú databázu všetkých snímok Landsat 8 a Sentinel 2 za celú dobu životnosti satelitných konštelácií - takže máte prehľad o svojom poli niekoľko rokov dozadu.

Satelitný portál ponúka mnoho rôznych vegetačných indexov, ktoré možno zobraziť v prehliadači, takže nie je potrebné zostať len pri známom indexe NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Na obrázku nižšie je napríklad zobrazený rozšírený vegetačný index (EVI), ktorý je obzvlášť užitočný na použitie v neskorších vegetačných fázach, keď NDVI už neposkytuje dostatočné rozlíšenie najlepších zón.

EVI

Ďalším novým indexom, ktorý možno zobraziť, je takzvaný LAI (index listovej plochy). Možno ho definovať ako listovú plochu vyskytujúcu sa na určitej jednotke povrchu pôdy. Teda LAI = celková plocha listov v m2 / plocha pôdy 1 m2. Na obrázku je zároveň vidieť iná paleta na zobrazenie údajov - to je užitočné najmä vtedy, keď bežné zobrazenie neposkytuje dostatočný kontrast medzi jednotlivými hodnotami. Na portáli je preddefinovaný väčší počet paliet a nastavení, aby bolo možné efektívne získať kontrastné zobrazenie pre akýkoľvek porast.

Lai spektrum

Smart Scouting

Smart Scouting je jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré naši klienti dostávajú. Analýza Smart Scouting vyhodnocuje aktuálne satelitné údaje v porovnaní s dlhodobým normálom a identifikuje rizikové zóny z hľadiska vývoja vegetácie. Rozdeľuje výrobné zóny do 3 skupín: pod 90 % dlhodobého normálu (problémové miesta), 90 - 110 % dlhodobého normálu a nad 110 % dlhodobého normálu (potenciálne rizikové zóny z hľadiska napr. vysokého zaburinení).

Smart Scouting pomáha agronómovi vyhľadávať lokality, ktoré stoja za jeho pozornosť a ktoré by mal navštíviť. Smart Scouting vám teda presne nepovie, čo sa na danom mieste deje, to nie je možné určiť na diaľku. Zóny, ktorým sa nedarí, mohli byť napadnuté chorobou alebo škodcom, mohlo dôjsť k väčšiemu poškodeniu plodín divou zverou atď., zóny, ktorým sa darí nadpriemerne, môžu byť vynikajúce, ale na druhej strane môžu mať napríklad zvýšenú úroveň zaburinení. Preto je úloha agronóma pri vyhodnotenie podkladov Smart Scoutingu nezastupiteľná.

Smart Scouting je však najdôležitejším nástrojom na optimalizáciu variabilných aplikácií. Vďaka novému satelitnému portálu je možné sledovať dynamiku vývoja porastov v každej produkčnej zóne, najmä s ohľadom na variabilné aplikácie a ich odozvu na pestovanie v každej zóne, s aktualizovanými údajmi každých päť dní. Je to jediný nástroj na trhu, ktorý to umožňuje a poskytuje tak spätnú väzbu pre nasadenie a následnú optimalizáciu variabilných aplikácií v budúcnosti. Analýzu možno vytvoriť aj za predchádzajúce roky a porovnať vývoj jednotlivých pôdnych blokov v jednotlivých rokoch.

SmartScouting clanek

Je možné zobraziť aj mapu relatívneho výnosového potenciálu, satelitný snímok vo viditeľnom spektre (fotografia) a ďalšie indexy.

 

Ak máte záujem o nezáväznú konzultáciu, kontaktujte nášho obchodného zástupcu alebo vyplňte krátky formulár a my sa vám ozveme späť.